بافته های فلزی

بافته های استینلس استیل (Stainless Steel یا Wire Cloths ) برای اولین بار در سال ۱۹۹۳ میلادی توسط آرشیتکت فرانسوی دومنیک پرالت برای پوسته  دوم نمای مرکز تحقیقات ملی فرانسه به مساحت ۳۰۰۰۰ متر مربع بکار گرفته شد . تاثیری که نمای این پروژه بر فضای معماری معاصر گذاشت بگونه ای بود که این محصول به عنوان یکی از انتخاب های برتر و اصلی برای نما های مدرن مطرح گردید.
مورد استفاده  Wire Mesh ها در ،  نماهای ساختمان ها ، سقف کاذب ، جداکننده فضاهای داخلی ، دور آسانسورها ، کف و … می باشد .
شرکت مهندسی پرگوک مفتخر است از سال ۱۳۸۳ این محصول را در ایران به نمایندگی انحصاری دو کمپانی تولید کننده آن در کشورهای آلمان و انگلستان عرضه نماید .

MULTI BARRETTE

8301

8301

Weight ≅ 8.0 kg/m²
Open area ≅ 67%
Main application: Facade, Balustrade

8123

8123

Weight ≅ 6.6 kg/m²
Open area ≅ 64%
Main application: Facade, Ceiling, Wall, Balustrade, Acoustic, Sun Protection

8130

8130

Weight ≅ 10.2 kg/m²
Open area ≅ 46%
Main application: Facade, Ceiling, Wall, Balustrade, Sun Protection

EGLA TWIN

4223

4223

Weight ≅ 7.2 kg/m²
Open area ≅ 43%
Main applications: Ceiling, Wall, Balustrade

4243

4243

Weight ≅ 5.4 kg/m²
Open area ≅
57%
Main applications:
Facade, Ceiling, Wall, Balustrade, Acoustic, Sun Protection

4253

4253

Weight ≅ 6.0 kg/m²
Open area ≅
51%
Main applications:
Facade, Ceiling, Wall, Balustrade, Acoustic, Sun Protection

EGLA MONO

4881png

4881

Weight ≅ 5.2 kg/m²
Open area ≅
52%
Main applications:
Facade, Ceiling, Wall, Balustrade

4391

4391

Weight ≅ 6.2 kg/m²
Open area ≅
52%
Main applications:
Facade, Ceiling, Wall, Balustrade Infill, Acoustic, Sun Protection

4631

4631

Weight ≅ 7.3 kg/m²
Open area ≅
58%
Main applications:
Facade, Ceiling, Wall, Balustrade

4741

4741

Weight ≅ 8.7 kg/m²
Open area ≅
66%
Main application:
Facade, Balustrade

DOKA MONO

1601

1601

Weight ≅ 6,0 kg/m²
Open area ≅
51%
Main application:
Facade, Ceiling, Wall, Acoustic

1851

1851

Weight ≅ 6.1 kg/m²
Open area ≅
58%
Main application:
Facade, Ceiling, Wall, Balustrade, Sun protection

1591

1591

Weight ≅ 5.9 kg/m²
Open area ≅
79%
Main application:
Facade, Balustrade

DOKAWELL MONO

3001png

3001

Weight ≅ 3,2 kg/m²
Open area ≅
56%
Main applications:
Ceiling, Wall, Acoustic

3601

3601

Weight ≅ 5.3 kg/m²
Open area ≅
52%
Main applications:
Facade, Ceiling, Wall, Balustrade, Sun protection

3381png

3381

Weight ≅ 6.4 kg/m²
Open area ≅
55%
Main applications:
Facade, Ceiling, Wall, Balustrade Infill, Acoustic

3571

3571

Weight ≅ 4.5 kg/m²
Open area ≅
60%
Main applications:
Facade, Wall Cladding, Sun Protection

LARGO PLENUS

2022png

2022

Weight ≅ 8.1kg/m²   
Open area ≅
25% 
Main application:
Facade, Ceiling, Wall, Balustrade, Sun protection

2023

2023

Weight ≅ 10.8kg/m²
Open area ≅
11%
Main application:
Ceiling, Wall, Balustrade

2027

2027

Weight ≅ 8.1 kg/m²
Open area ≅
25%
Main application:
Facade, Ceiling, Wall, Balustrade

DOGLA TRIO

1011

1011

Weight ≅ 8.5 kg/m²
Open area ≅
66%
Main applications:
Facade, Ceiling, Wall, Balustrade

1030

1030

Weight ≅ 6,2 kg/m²
Open area ≅
75%
Main applications:
Facade, Balustrade, IMAGIC WEAVE

8914png

8914

Weight ≅ 6.5 kg/m²
Open area ≅
68%
Main application:
Facade, Wall, Balustrade

DOKA BARRETTE

8914

8914

Weight ≅ 6.5 kg/m²
Open area ≅
68%
Main application:
Facade, Wall, Balustrade